G-0SSP1HNF3F

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


1. Adatkezelő azonosítása

A https://www.gebonamasszazs.hu/ internet címen elérhető weboldal Menegáti Erika E.V. üzemelteti.

Nyilvántartási szám: 58825211

Székhely: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53

Telefon: 06-30/588-1485

E-mail cím: gebonamasszazs@gmail.com

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló legfonttosabb jogszabályok

2.1. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakbban: Info tv.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a fent megjelölt internetcímen elérhető webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről kizárólag azonosításra szolgáló név nyilvántartást vezet. a vendégek személyes adatait kizárólag a saját nyilvántartásához használja fel szolgáltatásai teljesítése céljából. A vendégek személyes adatai harmadik félnek nem adja át.

Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően kezelem, és minden törvényes eszközzel megakadályozom, hogy azokhoz illetéktelenek, hozzáférjenek.

1.A szolgáltatások teljesítéséhez kötődően kezelt adatok köre, és azok célja.

A vendég beazonosítása és szükség esetén kapcsolattartás.

Az üzenetet küldő Felhasználó:

 • családi és utónév
 • telefonszám

Az adatkezelések jogalapja szolgáltatásaim esetében az önnel kötött megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont).


2. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Kapcsolat" menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

 • neve,
 • e-mail címe,
 • a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.


3.Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a regisztráció során megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció véglegesítéséhez szükséges gombra kattintással adja meg.

Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • e-mail cím,


Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a regisztrációhoz kötött tartalmak megtekintése.

Az adatok és a hozzáférés 2 hónapon belül törlésre kerülnek.


Az adatkezelés időtartama

Addig kezelem és tárolom az adatait:

 • amíg ön adatainak törlését nem kéri.
 • ha hosszabb ideig nem veszi igénybe szolgáltatásaimat, akkor adatai egy év után automatikusan törlésre kerülnek.
 • a személyes adataival kapcsolatos jogai


I, Az adatkezelőnél

Tájékoztatást kérhet az általam Önről tárolt és feldolgozott személyes adatairól, valamint a jelen "Adatvédelmi tájékoztatóban" foglaltakról (az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelőről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenyégeiről,stb.). Kérheti a hibás, vagy megváltozott személyes adatainak kijavítását. Ezen kérések díjmentesen nyújthatók be e-mail útján az adatkezelőhöz. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban. 25 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a tájékoztatást.

Kérheti az általam Önről tárolt és feldolgozott adatok törlését. Kérheti az általam önről tárolt és feldolgozott adatok kezelésének korlátozását, Továbbá tiltakozhat közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésük. És továbbításuk ellen az adatkezelőnél.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő- az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével- a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Az adatkezelő az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, És az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot. Korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha azt ön kéri, az adatkezelés célja, megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbított. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

II, Bírósághoz fordulhat

Ön jogainak megsértése esetén akár bírósághoz is fordulhat pont az adatkezelő elleni per- az ön választása szerint- az ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

hitwebcounter